Get Adobe Flash player
Polish English French German Russian

Regulacje prawne

 

Niektóre przepisy dotyczące drobiu, jego chowu i uboju oraz inne tematycznie związane regulacje prawne

 

LP Temat
1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r.wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego. (Rozporządzenie wprowadza definicję kapłona. Zgodnie z tą definicją kapłonem nie można nazwać kogutów kastrowanych implantem z hormonów.)
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:157:0046:0087:PL:PDF
2 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 936/2008 z dnia 24 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 543/2008 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego.
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:257:0007:0007:PL:PDF
3 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 724
Strona http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724
4 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 września 2003 r. w sprawie min mimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich ? Dz.U. nr 167, poz. 1629;
5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
Strona http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102071370
6 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywność oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności:
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32002R0178:PL:PDF
7 Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych:
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:34:32004R0852:PL:PDF
8 Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego:
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:45:32004R0853:PL:PDF
9 Rozporządzenie (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi:
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:45:32004R0854:PL:PDF
10 Rozporządzenie (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt:
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:45:32004R0882:PL:PDF
11 Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych:
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0001:0026:PL:PDF
12 Przewodniki do przepisów regulujących wymagania higieniczne dla produktów pochodzenia zwierzęcego (wytyczne do rozporządzeń 852/2004, 853/2004 oraz przewodnik HACCP):
Strona http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=1964
13 Listy zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004:
Strona http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2488
14 Przepisy regulujące bezpieczeństwo żywności i żywienia:
Strona http://www.gis.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=2002
15 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzenia wydane na podstawie tej ustawy,
Strona http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040690625
16 Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej, Dz.U. 2007 nr 133 poz. 920
Strona http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071330920
17 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz rozporządzenia wydane na podstawie tej ustawy (m.in. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich).
Strona http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=20&kat_id=1886
18 Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony kur niosek:
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:26:31999L0074:PL:PDF
19 Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa:
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:182:0019:0028:PL:PDF
20 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 21 maja 2003 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002 wraz z późniejszymi zmianami)
Strona http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031061002
21 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są utrzymywane (Dz. U. Nr 223 poz. 1784):
Strona http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092231784
22 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344):
Strona http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100560344
23 wraz ze zmianą - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 171 poz. 1157):
Strona http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101711157
24 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116 poz. 778)
Strona http://lex.pl/serwis/du/2010/0778.htm
25 Lista zatwierdzonych zakładów drobiu (fermy reprodukcyjne, fermy odchowu drobiu, zakłady wylęgu drobiu):
Strona http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=2258
26 Lista ferm kur niosek zarejestrowanych zgodnie z Dyrektywą 2002/04:
Strona http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3098
27 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków:
Strona http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3074
28 Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków:
Strona http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3075

 

 

Przepisy UE regulujące tworzenie stref w związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków:

 

29 2006/415/WE: Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE:
Strona http://www.wetgiw.gov.pl/files/2111_06_415_d.pdf
30 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (?rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku?):
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0149:PL:PDF
31 wraz ze zmianą nr 1047/2009 z dnia 19 października 2009 r. :
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:290:0001:0003:PL:PDF
32 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego:
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:157:0046:0087:PL:PDF
33 wraz ze zmianą - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 508/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 543/2008 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego:
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:151:0028:0030:PL:PDF
34 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norma handlowych w odniesieniu do jaj:
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0006:0023:PL:PDF
35 wraz ze zmianą nr 598/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r.:
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0014:0015:PL:PDF
36 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego:
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:168:0005:0016:PL:PDF
37 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz wejdzie w życie 26 sierpnia 2009 r.
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:054:0001:0130:PL:PDF
38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzanie na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylajace dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE oraz decyzję komisji 2004/217/WE.
Strona http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:PL:PDF
39 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami:
Strona http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820300210
40 INSPEKCJA WETERYNARYJNA, I N S T R U K C J A GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII, Nr GIWz.400/AW-46/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt z elementami zwalczania chorób zakaźnych. Instrukcja została wydana na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287
Strona http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040330287
41 DU 207, poz 1370 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny.
Strona http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102071370
42 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, DU 56, poz 344 z dnia 15 lutego 2010
Strona http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100560344
43 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegołowych warunkow i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktow rolno-spożywczych, Dziennik Ustaw Nr 54, Poz. 327
Strona http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100540327
44 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (Dz. U. Nr 210 poz. 1620)
Strona http://lex.pl/serwis/du/2009/1620.htm

 

 

facebook twitter naszaklasa myspace

Liczba użytkowników

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.